sahypa banner

Senagat çözgütleri

Senagat çözgütleri

Häzirki wagtda Durnuklylyk, Daşky gurşawy goramak, Saglyk bu 3 mowzuk ylym we tehnologiýa we wagtyň üýtgemegi bilen has möhüm bolýar.Şeýle-de bolsa, gaplamak olara köp täsir edýär, soň näme edip bileris?

Bu birnäçe ugurda bolup biler:
Goşundylar: Çig 100% gaýtadan işlenen ýa-da çig mal, 100% kompost material
Önümçilik prosesi: Önümçilik prosesini azaltmak, üpjünçilik zynjyry we uglerod aýak yzy
Gaýtadan ulanylyşy: Gaplamanyň töwereginde tegelek ykdysadyýet döretmek, ömrüni we ulanylyşyny uzaltmak.
Mysal üçin, ösümlik esasly gaplamalar amatly wariant ýaly bolup biler.Quiteöne köplenç ekin ösdürip ýetişdirmek üçin howp abanýan tokaýlary arassalamagy aňladýar.Şeýlelik bilen, diňe FSC şahadatnamasy bolan materiallary ulanýarys, agaçdan ýasalan önümleriň (kraft kagyz, karton ýaly) durnukly tokaýlardan ýasalmagyny üpjün edýäris.
Mümkin boldugyça has çalt dikeldiş çeşmesini we Bio esasly materiallary Corn Cornstarch, Bagasse ambo Bambuk pulpasy , PLA / PBS / PBAT we ş.m. ulanyp bileris.

Sebäbi howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin has köp işler edilse, ýer hakda alada etmek hiç wagt möhüm däldi.

Uly markalaryň köpüsi üçin “ekologiýa taýdan arassa” gitmek, PR-den başga zat däl, ýöne sarp edijiniň özüni alyp barşyna täsir edýär.Müşderileriň hemmesi kör sarp etmeýär we ýönekeý gaýtadan işlemek nyşany hemişe köp agram salmaýar.
Durnuklylyk we ekologiýa markaňyzyň kesgitleýji aýratynlyklarynyň başynda däl.
Ecöne eko-düşünjeli gaplama, bäsdeşlikden has ýokary bolup biler.

Geliň!Daş-töweregimiz üçin bilelikde gowy zat ediň, geliň ajaýyp markaňyz üçin Durnukly gaplamany düzeliň.