sahypa banner

Sorag-jogap

1. Bir gezek ulanylýan plastiki käseleri, bir gezek ulanylýan kagyz käseleri we kagyz haltalary sargyt etmegiň esasy wagty näçe?

1. Sargytyň mukdaryna we özleşdirilmegine baglylykda sargytlaryň esasy wagty.Belli bir wagt çaklamasy üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Haýsy iberiş usullaryny hödürleýärsiňiz?

2. Sargytyň barjak ýerine we derwaýyslygyna baglylykda howa ýükleri, deňiz ýükleri we gyssagly eltip bermek ýaly dürli iberiş usullaryny hödürleýäris.

3. Bir gezek ulanylýan plastik käseleriň, bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň we kagyz haltalaryň sargytlary üçin iberiş bahasy näçe?

3. ippingük daşamagyň bahasy, iberiş usulyna, barmaly ýerine, sargydyň agramyna we göwrümine baglydyr.Sargydyňyz üçin bahany hödürlänimizde, iberiş bahasynyň bahasyny bereris.

4. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

4. Bank geçirmek, kredit kartoçkasy, PayPal we Western Union ýaly dürli töleg usullaryny kabul edýäris.Töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

5. Bir gezek ulanylýan plastik käseleri, bir gezek ulanylýan kagyz käseleri we kagyz haltalary sargyt edenim üçin kredit kartoçkasy bilen töläp bilerinmi?

5. Hawa, sargytlar üçin kredit kartoçkalaryny töleýäris.

6. Önümleriňiz üçin arzanladyşlar barmy?

6. Hawa, bir gezek ulanylýan plastik käseleriň, bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň we kagyz haltalaryň köp sargytlary üçin arzanladyş hödürleýäris.Bahalar we arzanladyşlar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

7. Iň pes sargyt mukdary näçe?

7. Iň pes sargyt mukdarymyz önüme we özleşdirme opsiýalaryna baglylykda üýtgeýär.Iň az sargyt mukdary barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

8. Sargyt bermezden ozal önümiňiziň nusgalaryny berip bilersiňizmi?

8. Hawa, sargyt bermezden ozal bir gezek ulanylýan plastik käseleriň, bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň we kagyz haltalaryň nusgalaryny berip bileris.Mysal üçin elýeterlilik we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

9. Bir gezek ulanylýan plastik käselere, bir gezek ulanylýan kagyz käselerine we kagyz haltalaryna nädip sargyt goýmaly?

9. Önümimize sargyt bermek üçin önümiňiz we özleşdiriş aýratynlyklaryňyz bilen bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, bahany we sargyt tassyklamasyny bereris.

10. Yza gaýdyp gelmek syýasatyňyz näme?

10. Bir gezek ulanylýan plastik käseler, bir gezek ulanylýan kagyz käseler we kagyz haltalar üçin yzyna gaýtarmak syýasatymyz buýrugyň aýratyn ýagdaýlaryna baglydyr.Yzymyza gaýdyp gelmek syýasatymyz barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

11. Bir gezek ulanylýan plastik käselerimde, bir gezek ulanylýan kagyz käselerimde we kagyz haltalarymda dizaýny ýa-da nyşany düzüp bilerinmi?

11. Hawa, önümimizdäki dizaýn we logo üçin özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.Düzeltmek opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

12. OEM hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi?

12. Hawa, bir gezek ulanylýan plastik käseler, bir gezek ulanylýan kagyz käseler we kagyz haltalar üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.OEM hyzmatlary barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

13. customörite öndürilen önümler üçin iň az sargyt mukdary näçe?

13. Önüme we özleşdirme opsiýalaryna baglylykda ýörite öndürilen önüm üçin iň az sargyt mukdary.Iň az sargyt mukdary barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

14. customörite öndürilen önüm üçin bahany almak näçe wagt alýar?

14. Talabyňyzy alanyňyzdan 1 ~ 12 sagadyň dowamynda ýörite öndürilen önümler üçin sitata bermäge çalyşýarys.

15. Sargyt goýmazdan ozal, bir gezek ulanylýan bir gezeklik plastik käseler, bir gezek ulanylýan kagyz käseler we kagyz haltalarymyň nusgasyny berip bilersiňizmi?

15. Hawa, sargyt goýmazdan ozal, ýörite taýýarlanan käseleriň, bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň ýa-da sumkalaryň nusgasyny berip bileris.Mysal üçin elýeterlilik we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.