sahypa banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Green Forest Parkington Technology” (Chengdu) Co., Ltd. 2012-nji ýylda döredilip, Hytaýyň Siçuan welaýatynda ýerleşýär.Biz biodegrirlenip bilinýän we kompostable iýmit gaplamalarynyň hünärmen öndürijisidiris we bu pudakda gözleg we ösüş boýunça 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Kompaniýamyzyň 200-den gowrak işgäri, şol sanda ondan gowrak tehniki gözleg we ösüş işgärleri bar we azyk gaplamakda 10 ýyldan gowrak eksport tejribesi bolan 15 işgärimiz bar.Önümlerimiziň 90% -den gowragy eksport edilýär we kompaniýamyzyň ýyllyk daşary ýurt walýutasy 5 million ABŞ dollaryndan gowrak.

hakda
hakda

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Döredileli bäri, naharhana pudagy, kagyz käseler, kagyz tabaklar, kagyz haltalary, plastmassa boba käseleri we başgalar üçin bir gezeklik çeşme bermäge borçlanýarys, gaplamagyň önümleriň gaplanylýan önümlerden has köp bolup biljekdigine ynanýarys. , bu özüňizi giňeltmek we müşderilere höwesiňizi beýan etmegiň usuly bolar.Önümiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin kompaniýamyz öňdebaryjy we hemmetaraplaýyn synag enjamlaryny satyn almak üçin 200,000 ABŞ dollaryndan gowrak maýa goýdy.Önümlerimiz ABŞ, Kanada, Angliýa, Belgiýa, Polşa, Afrika, Eastakyn Gündogar, Demirgazyk Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Europeewropa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär we içerki we daşary ýurtly ulanyjylar tarapyndan gowy garşylanýar.
Işgärlerimiziň, üpjün edijilerimiziň we müşderilerimiziň goldawy bilen kompaniýamyz indi Hytaýda iň uly azyk gaplaýyş önümçilik bazasyna öwrüldi.

Green Forest Parkington Technology (Chengdu) Co., Ltd.-e hoş geldiňiz!Plastmassa käseler, kofe käseleri we kagyz haltalar ýaly ýokary hilli iýmit gaplama çözgütleri bilen dürli pudaklarda işleýän kärhanalara ýöriteleşýäris.

Azyk gaplaýyş pudagynda köp ýyllyk tejribämiz bilen, önümlerimizde-de, müşderi hyzmatymyzda-da ýokary ussatlyk gazandyk.Giňişleýin üpjünçilik zynjyry ulgamymyz, müşderilerimiziň maýa goýumlary üçin iň gowy bahany almagyny üpjün edip, bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli materiallary almaga mümkinçilik berýär.

Kompaniýamyzda, iýmit gaplamak meselesinde her bir işiň özboluşly zerurlyklarynyň bardygyna düşünýäris.Şol sebäpli, aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän köp sanly özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.Customörite marka, üýtgeşik şekiller we ululyklar, ýa-da gapak ýa-da saman ýaly aýratyn aýratynlyklar gerek bolsa, kömek etmek üçin geldik.

Üpjünçilik ukybymyz hem müşderilerimiz üçin esasy artykmaçlykdyr.Derrew ibermek üçin elýeterli aksiýa önümleriniň köp sanawy bar, şonuň üçin zerur gaplamalary çalt we aňsat alyp bilersiňiz.Mundan başga-da, işiňiziň kadaly dowam etmegi üçin zerur gaplamalardan hiç wagt gutarmajakdygyňyzy üpjün edip, köp mukdarda gümrük önümleri öndürip bileris.

Önümlerimiz barada aýdylanda, hiline çynlakaý çemeleşýäris.Iýmit önümleri bilen ulanmak üçin çydamly, ygtybarly we ygtybarly gaplama öndürmek üçin diňe iň oňat materiallary we önümçilik amallaryny ulanýarys.Önümlerimiz önümçilik ülňülerine laýyk gelmek ýa-da ondan ýokary bolmak üçin niýetlenendir, şonuň üçin olaryň gowy ýerine ýetirjekdigine we iýmit önümleriňizi täze we ygtybarly saklajakdygyna ynanyp bilersiňiz.

Adaty önüm tekliplerimizden başga-da, dizaýn kömegi we önümi ösdürmek ýaly goşmaça hyzmatlary hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz, kiçi başlangyç ýa-da uly bir korporasiýa bolsaňyz, özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän ýörite gaplama çözgütlerini döretmek üçin siziň bilen işleşip biler.

Kompaniýamyzda, biziň wezipämiz, müşderilerimize aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän iň oňat iýmit gaplama çözgütleri bilen üpjün etmekdir.Ajaýyp önümleri we müşderi hyzmatyny bermäge borçlanýarys we müşderilerimize ýokary hilli, ygtybarly gaplamalar bilen öz işlerini ösdürmäge kömek edýändigimize buýsanýarys.

Şonuň üçin plastik käseleri, kofe käselerini, kagyz haltalaryny ýa-da beýleki iýmit gaplama çözgütlerini gözleýän bolsaňyz, kömek etmek üçin geldik.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz we işiňiziň üstünlikli bolmagyna nädip kömek edip boljakdygyny öwrenmek üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Kompaniýanyň görnüşi

Innowasiýa we ekologiýa taýdan arassa iýmit gaplama çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi bolmak, pudagy özgertmek we planetamyz we halkymyz üçin has durnukly we sagdyn geljegi döretmäge kömek etmek. "

plastik käse