sahypa banner

Önüm hekaýalary

 • Kagyz gutusy: daşky gurşawy goramagyň we özleşdirmegiň ajaýyp utgaşmasy

  Kagyz gutusy: daşky gurşawy goramagyň we özleşdirmegiň ajaýyp utgaşmasy

  Hormatly müşderiler, hünärmen kagyz gutusy öndürijisi hökmünde size ekologiýa taýdan arassa we özleşdirilip bilinýän iň oňat gaplama görnüşi bolan kagyz gutularyny hödürlemekden uly hormat alýarys.Bu makalada daşky gurşaw adwasy barada jikme-jik durup geçeris ...
  Koprak oka
 • Batyr kagyz jam söweşijisi

  Batyr kagyz jam söweşijisi

  Bir wagtlar kiçijik bir oba bardy, adamlar her gün iýmit saklamak üçin kagyz gaplaryny ulanýardylar.Bu kagyzdan ýasalan gaplar gaty batyr, öz işini gowy görýärler we obanyň ýaşaýjylaryny elmydama nahar bilen üpjün edýärler.Olaryň arasynda “Kiçijik söweşiji” atly kagyz kagyzy bar.Ol gaty batyr ...
  Koprak oka
 • Kagyz kubogy Siaoqi hakda erteki

  Kagyz kubogy Siaoqi hakda erteki

  Bir wagtlar owadan kiçijik obada kiçijik kagyz käse bardy.Bu kiçijik kagyz käsä “Cup Xiaoqi” diýilýär we beýleki kagyz käseleri bilen ýyly we rahat şkafda ýaşaýar.Her gün irden, gün şöhle saçanda, Be Siaoqi dostlary bilen oýanyp, her birine salam berýär ...
  Koprak oka
 • Siaoqi atly kiçijik kagyz kubogy

  Siaoqi atly kiçijik kagyz kubogy

  Bir wagtlar owadan kiçijik obada kiçijik kagyz käse bardy.Bu kiçijik kagyz käsä Cup Xiaoqi diýilýär we obadaky iň owadan kagyz käse.Onda janly gök nagyş we görünmegine sebäp bolýan ýalpyldawuk altyn gyrasy bar ...
  Koprak oka
 • Dondurma kubogynyň materiallary

  Dondurma kubogynyň materiallary

  Dondurma käseleri dürli materiallarda bolýar, ýöne doňdurma käsesini saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly iň möhüm faktorlaryň biri, onuň suwa garşylygydyr.Gowy doňdurma käsesi doňan desertleri syzmazdan ýa-da sogan bolmazdan saklamagy başarmaly, desse kepillendirýär ...
  Koprak oka
 • Plastiki kubok hekaýasy 00008

  Ajaýyp köşkde başlaýar, Polly atly bir ýaş aýal ýaşaýardy.Polly innowasiýa pikirleri we döredijilik çözgütleri bilen tanalýardy.Günleriň birinde köşkdäki tolgunyşykly hereketlere syn edip, ýaşaýjylaryň arasynda umumy zerurlygyň, tejribe zerurlygynyň bardygyny gördi ...
  Koprak oka
 • Plastik kubok hekaýasy 00007

  Köp wagt öň ýoluň golaýyndaky joşgunly şäherde Kelli atly bir ýaş aýal ýaşaýardy.Kelliniň telekeçilik ruhy we jemgyýetine innowasion çözgütleri hödürlemek baradaky tutanýerli tutanýerliligi bardy.Iň soňky işi ýönekeý, ýöne amatly p ...
  Koprak oka
 • Plastiki kubok hekaýasy 00006

  Jon we dostlary daglarda gezelenç edýärdiler.Birnäçe sagat ýöräpdiler, yssy täsir edip başlady.Olaryň hemmesi teşne we serginlediji içgä mätäçdi.Bagtymyza, Jon bir gezek ulanylýan plastik käseleri sumkasyna gaplady ...
  Koprak oka
 • Plastiki kubok hekaýasy 00005

  Plastiki kubok hekaýasy 00005

  Jon tebigaty söýýärdi, köplenç dostlary bilen kempir gezelençlerine gidýärdi.Şeýle syýahatlaryň birinde owadan derýanyň golaýynda düşelge gurmak kararyna geldiler.Bu sahna görnüşinden lezzet almak üçin otyrkalar, Jon gyzgyn içgileri üçin gaýtadan ulanylýan käseleri getirmegi ýatdan çykarandyklaryna düşündi ...
  Koprak oka
 • plastik käse hekaýasy 00004

  plastik käse hekaýasy 00004

  Oskar tokaýda wagt geçirmegi gowy görýärdi.Bu şäher durmuşynyň kynçylyklaryndan gaçmagydy.Ol köplenç gezelençlere çykýardy we ýollary öwrenýärdi, daşky gurşawy tapyşy ýaly terk etmek üçin hemişe alada edýärdi.Şeýlelik bilen, taşlanan bir gezek ulanylýan plastmassa c ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2