sahypa banner

Nahar gutusy

 • Görünýän Windows lomaý satuwy bilen ýöriteleşdirilen we bir gezek ulanylýan gaplama kagyz gutusy

  Görünýän Windows lomaý satuwy bilen ýöriteleşdirilen we bir gezek ulanylýan gaplama kagyz gutusy

  Kraft nahar gutulary ekologiýa taýdan arassa we amaly gaplama çözgüdi.Ajaýyp ýag geçirmeýän, suw geçirmeýän we syzdyryjy häsiýetlere eýe bolan we iýmitiň täzeligini we hilini netijeli gorap bilýän kraft kagyzdan ýasalýar.Bu günortanlyk guty göwnejaý dizaýna we ortaça kuwwata eýe bolup, burger, salat, gowrulan tüwi we başgalar ýaly dürli iýmitleri ýerleşdirip biler, şol bir wagtyň özünde amatly we çalt açmak we ýapmak usuly hem bar. iýmit almagy aňsatlaşdyrýar.

 • Logoörite logotip Bir gezek ulanylýan Kraft kagyz nahar nahary

  Logoörite logotip Bir gezek ulanylýan Kraft kagyz nahar nahary

  Kraft kagyz nahar gutulary ekologiýa taýdan arassa we adaty plastmassa ýa-da styrofoam gaplara alternatiwdir.Olar täzelenýän çeşmeden ýasalýar, sebäbi kagyz kagyzy agaç pulpasyndan alynýar.Bu günortanlyk gutular diňe bir biodegrirlenip bolman, eýsem mikrotolkun we doňduryjy howpsuz bolup, iýmitleri saklamak we gyzdyrmak üçin amatly edýär.

 • Bölümler bilen bir gezeklik nahar gutusy Salat jamy nahar gutusy lomaý

  Bölümler bilen bir gezeklik nahar gutusy Salat jamy nahar gutusy lomaý

  Ekologiýa taýdan arassa: Zaýalanýan bir gezek ulanylýan günortanlyk guty, daşky gurşawda uzak wagtlap hapalanmazdan, tebigy gurşawda çüýräp we toprak bilen birleşdirilip bilinjek biodegrirlenip bilinýän materiallardan ýasalýar.
  Çeşmeleri tygşytlamak: Adaty plastik nahar gutulary bilen deňeşdirilende, biodegrirlenip bilinýän bir gezek ulanylýan günortanlyk gutular, adatça az energiýa we çig mal bilen ýasalýar, bu serişde sarp edilişine edilýän basyşy azaltmaga kömek edýär.
  Täzeçillik dizaýny: Zaýalanýan bir gezek ulanylýan günortanlyk gutular diňe bir işlemäge däl, eýsem sarp edijileriň estetiki talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli şekilleri we ululyklary üpjün edip, daşky görnüş dizaýnyna hem üns berýär.

 • Bir gezek ulanylýan iki gatly günortanlyk nahar gutusy gaplaýyş gutusy meýdany plastik konteýner

  Bir gezek ulanylýan iki gatly günortanlyk nahar gutusy gaplaýyş gutusy meýdany plastik konteýner

  Iki gatly gaplanan günortanlyk guty dürli iýmitleri bölüp biler, iýmitleriň tagamlaryň garylmagynyň öňüni alyp biler we has gowy iýmitleniş tejribesini berip biler.Göçme we götermek aňsat, nahar iýmek, piknik we beýleki ýagdaýlar üçin amatly, müşderiler islendik wagt lezzetli iýmitlerden lezzet alyp bilerler.

 • Plastiki gysgyç gaplaýyş nahary günortanlyk mikrotolkunly PP Togo konteýner

  Plastiki gysgyç gaplaýyş nahary günortanlyk mikrotolkunly PP Togo konteýner

  Plastiki günortanlyk gutular ýeňil, çydamly we syzdyryjy, müşderilere götermek we ulanmak üçin amatly edýärweDürli iýmitleriň gaplama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda we şekillerde bar.

  Dürli restoranlarda, dynç alyş platformalarynda we şahsy pikniklerde ulanmak üçin amatly.

 • “Botong Custom Bento” nahar gutulary, gapak bilen gaýtadan ulanmak

  “Botong Custom Bento” nahar gutulary, gapak bilen gaýtadan ulanmak

  1. Esasy iýmitlere, gök önümlere we iýmitlere laýyk gelýär.

  2. Ulanyjylara iýmitlenişine has amatly gözegçilik etmäge we dürli iýmitleriň paýyny paýlamaga kömek edip biler.

  3. Ykjam görnüş, götermek we saklamak aňsat.

  4. Piknik, kemping, uzak aralyga syýahat we dynç günleri günortanlyk nahar ýaly köp ýagdaýlara laýyk gelýär.

 • “Bento” nahar gutulary Gapakly gaýtadan ulanylýan plastik nahar gutusy

  “Bento” nahar gutulary Gapakly gaýtadan ulanylýan plastik nahar gutusy

  Ulanyjy üçin amatly aýratynlyklary gurnamak we sökmek şemaly öwüsýär, bu size ýakymly naharlary döretmäge mümkinçilik berýär.Islän wagtyňyzy, islendik ýerde ýokumly nahar üçin halaýan maddalaryňyzy gaplaň.Önümlerimiz bilen tertipli bolup bilersiňiz, has sagdyn iýip bilersiňiz we alyp bilersiňiz.

  Doňduryjy we mikrotolkunly ygtybarly ygtybarly, syzdyryjy, göterip bolýan, aňsat taýýar nahar gaplarynyň artykmaçlyklaryndan lezzet alyň.

 • Qualityokary hilli biodegrirlenip bilinýän senet kagyzy iýmit gapy gyzgyn iýmit konteýner kagyz nahar gutusy

  Qualityokary hilli biodegrirlenip bilinýän senet kagyzy iýmit gapy gyzgyn iýmit konteýner kagyz nahar gutusy

  1. Gyzgyn iýmitler üçin amatly (Çip, Balyk we Çip, Burger, Kartoşka kartoşkasy…).
  2. Greag çydamly
  3. Guty gapagy bilen ýapylýar