sahypa banner

Doňdurma käsesi

 • Gapagy özleşdirmek bilen ýokarky tegelek aşaky buz doňdurma kagyz kubogy

  Gapagy özleşdirmek bilen ýokarky tegelek aşaky buz doňdurma kagyz kubogy

  1 Täzeçillik dizaýny: Iki şekili birleşdirip, özboluşly tegelek ýokarky we inedördül aşaky dizaýn, özboluşly wizual tejribe berýär.
  2 Güýçli durnuklylyk: Aşakdaky kwadrat dizaýn, kagyz käsesini has durnuklaşdyrýar, ýykylmagy aňsat däl we has oňat ulanyjy tejribesini üpjün edip, tekiz ýere ýerleşdirilip bilner.
  3 Ekologiýa taýdan arassa material: Bir gezek ulanylýan kagyz käseler, ekologiýa taýdan arassa we häzirki zaman adamlarynyň durnukly ösüş talaplaryna laýyk gelýän gaýtadan ulanylýan we ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar.

 • Özbaşdak we bir gezek ulanylýan Premium kagyz doňdurma kubogy

  Özbaşdak we bir gezek ulanylýan Premium kagyz doňdurma kubogy

  1, mence cream kubok göterijilikli, götermek aňsat we islän wagtyňyz, islendik ýerde lezzetli doňdurmany dadyp bilersiňiz.

  2. Bilenşahsylaşdyrylan özleşdirme.Her kim özboluşly doňdurma tejribesini özleşdirip biler ýaly dürli tagamlary saýlap bilersiňiz, süýji, miweler we ş.m. goşup bilersiňizseniňöz islegleriňiz.

 • Gyzgyn ýa-da sowuk iýmit üçin gapak we çemçe bilen Botong doňdurma kubogy

  Gyzgyn ýa-da sowuk iýmit üçin gapak we çemçe bilen Botong doňdurma kubogy

  Dondurma käseleri, adatça, bir ýa-da goşa diwarly bolup, has uly kuwwata eýe bolan kagyz pulpasyndan ýa-da akrilden ýasalýar we maşgala ýa-da topar sarp etmek üçin amatly.

  Iýmit paýlanyşynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biljek maşgala ýygnanyşyklary, doglan gün dabaralary we beýleki wakalar üçin amatlydyr.

 • Lid we çemçe bilen 100% biodegrirlenip bilinýän bir gezek ulanylýan doňdurma kuboklary

  Lid we çemçe bilen 100% biodegrirlenip bilinýän bir gezek ulanylýan doňdurma kuboklary

  1. Galyňlygy: 80gsm, 90gsm, 100gsm, 110gsm, 120gsm ýa-da özleşdirilen
  2. Reňki: Goňur, Ak we beýleki CMYK / Pantone reňki, 10 reňk
  3. Material: Goňur senet kagyzy, ak kagyz kagyzy, çeper kagyz, pil süňkü tagtasy, dubleks tagtasy, hünär 4, kagyz ýa-da ýörite kagyz

 • Özbaşdak düzülip bilinýän logotip, gapakly izolýasiýa edilen kagyz kagyzy

  Özbaşdak düzülip bilinýän logotip, gapakly izolýasiýa edilen kagyz kagyzy

  Kompaniýanyň marka nyşany, mahabat şygary we ş.m. ykjam mahabat serişdesi bolmak, markanyň täsirini ýokarlandyrmak we kompaniýanyň meşhurlygyny we abraýyny ýokarlandyrmak üçin kagyz jamda çap edilip bilner.Kubokyň reňkini we ululygyny erkin saýlap bilersiňiz, dürli marketing zerurlyklaryna görä termos kuboklaryny dizaýn edip we öndürip bilersiňiz we kärhananyň marketing strategiýasyna çeýe uýgunlaşyp bilersiňiz.Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylary gyzgyn içgileriň ýylylygyndan lezzet alyp, ulanyjylaryň tejribesini we kanagatlylygyny ýokarlandyryp biler ýaly, ýylylygy tygşytlaýan örtükli kraft kagyz käsesiniň dizaýny we önümçilik hili gowy ýylylygy tygşytlamak täsirini berip biler.

 • Bir gezek ulanylýan kagyz jamy goşa PE örtülen doňdurma jamy buz porsy kagyz kubogy

  Bir gezek ulanylýan kagyz jamy goşa PE örtülen doňdurma jamy buz porsy kagyz kubogy

  1. Iki gatly örtük dizaýny, kagyz jamyň syzmagynyň öňüni alyp biler we iýmitiň bitewiligini saklap biler.

  2. PE filminiň daşky gatlagy suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän, PE filminiň içki gatlagy kagyz käsäniň bedeniniň deformasiýasynyň öňüni alýar we berkligini ýokarlandyrýar.

  3. Amatly we çalt bir gezek ulanylýan dizaýn, arassalamak we dolandyrmak aňsat, dynç alyş we oturylyşyk ýaly dürli ýagdaýlar üçin amatly.

 • Lomaý bahalar omörite reňk Çap edilen doňdurma kagyz kuboklary

  Lomaý bahalar omörite reňk Çap edilen doňdurma kagyz kuboklary

  Kagyz doňdurma käselerimiz, doňdurmaňyzy kagyz käselerinde durnukly we rahat görkezmäge mümkinçilik berýän ýokary hilli materiallardan ýasalýar we kagyz käselerimiz dizaýn taýdan özboluşly we daşky görnüşi özüne çekiji, gözleri özüne çekip bilýär. sarp edijiler we doňdurma dükanyňyzyň marka keşbini ýokarlandyrmak.Dükanyňyzyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we doňdurmaňyzy bazarda tapawutlandyrmak üçin dürli ululyklary we çap etmegi özleşdirmek opsiýalaryny hödürleýäris.

 • Gapakly ýöriteleşdirilen doňdurma kubogy Çap edilen zawodyň bahasy

  Gapakly ýöriteleşdirilen doňdurma kubogy Çap edilen zawodyň bahasy

  Doňdurma kagyz käseleri doňdurma çydamly we izolýasiýa bolup, doňdurmanyň temperaturasyny we tagamyny netijeli saklap bilýär.Kagyz käseler ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar we daşky gurşawy habardar etmek we durnukly ösüş talaplaryna laýyk gelýän gaýtadan ulanylyp we gaýtadan ulanylyp bilner.Kagyz käseleri owadan görnüşe eýe bolup, markanyň mahabatynyň täsirini ýokarlandyrýan we sarp edijileriň wizual lezzetini kanagatlandyrýan çap etmek üçin düzülip bilner.

 • Gyzgyn satylýan bir gezek ulanylýan doňdurma kagyz kubogy, gapaklary ekologiýa taýdan arassa

  Gyzgyn satylýan bir gezek ulanylýan doňdurma kagyz kubogy, gapaklary ekologiýa taýdan arassa

  1. Galyňlygy: 80gsm, 90gsm, 100gsm, 110gsm, 120gsm ýa-da özleşdirilen
  2. Reňki: Goňur, Ak we beýleki CMYK / Pantone reňki, 10 reňk
  3. Material: Goňur senet kagyzy, ak kagyz kagyzy, çeper kagyz, pil süňkü tagtasy, dubleks tagtasy, hünär 4, kagyz ýa-da ýörite kagyz
  5. Aýratynlygy: Awtomatiki enjam öndürmek, ekologiýa taýdan arassa, çydamly we takyk çap etmek.
  6. faceerüsti gutarmak: lak, ýalpyldawuk / Matt laminasiýa, altyn / kümüş gyzgyn möhürleme, nagyş, UV
  7. Örtük, folga möhürlemek, gologramma täsiri we ş.m.