sahypa banner

Kagyz gutusy

 • Customöriteleşdirilen logotipli kagyz premium gutulary

  Customöriteleşdirilen logotipli kagyz premium gutulary

  Owadan we owadan çap etmek gaplama kartonyna baý we dürli nagyşlary, nyşanlary, teksti we ş.m. goşup, daşky görnüşini has özüne çekiji we owadan edip, marka keşbini gowulaşdyryp biler.Çap etmek, kompaniýalara marka keşbini ýokarlandyrmaga we önümiň tanalmagyny ýokarlandyrmaga kömek edip, marka nyşanlaryny, şygarlary we ş.m. gönüden-göni görkezip biler.Hususylaşdyrylan gaplama kartonlary, müşderileriň dürli önümleriň we pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak isleglerine görä düzülip bilner.Çap edilen kagyz gaplaýyş gutusy önüme özboluşly çeper many goşup, önümiň goşulan bahasyny ýokarlandyryp we önümiň satuw bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyryp biler.

 • Düzülip bilinýän metal karton sowgat gutulary lomaý

  Düzülip bilinýän metal karton sowgat gutulary lomaý

  A4 ölçegli metallaşdyrylan kartoçka kagyzy we klawiatura karton sowgat gutusy bilen çylşyrymlylyk bukjasyny açyň.A4 spesifikasiýalaryna takyk işlenip düzülen metal kartoçka, döredijilik zerurlyklaryňyzy ýokarlandyrmak üçin çişirmek we deşmek üçin ýokary garşylyga eýe.Klawiatura karton sowgat gutusy sanly zatlary ygtybarly daşamak üçin döredilen täzeligiň we peýdalylygyň beýanydyr.Sowgat gaplamak, senetçilik we hünär taýdan ulanmak üçin iň amatly materiallaryň ajaýyp kombinasiýasy.

 • Makaron konteýnerine ekologiýa taýdan amatly sowgat kagyz gutusy

  Makaron konteýnerine ekologiýa taýdan amatly sowgat kagyz gutusy

  Makaron desert gutusynyň daşky görnüşi dizaýny we bezegi, makaronyň hilini we bahasyny ýokarlandyryp, ajaýyp sowgat edip biler.

  Makaron desert gutulary, adatça daşky gurşawa ýaramly we gaýtadan işlenip bilner.

 • Mikrotolkunly we biodegrirlenip bilinýän ýörite ýagdan goraýan Bagasse kagyz nahar nahary

  Mikrotolkunly we biodegrirlenip bilinýän ýörite ýagdan goraýan Bagasse kagyz nahar nahary

  Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Iýmit saklamak üçin amatly, 100% şeker süýüminden, durnukly, biodegrirlenip bilýän,

  kompost material we ulanylandan soň göni kompost gabyňyza zyňylyp bilner.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli, özleşdirmek üçin pes MOQ.

   

 • Lomaý ýöriteleşdirilen logotip Hytaýdan göçürip bolýan gaýtadan ulanylýan pizza gutulary

  Lomaý ýöriteleşdirilen logotip Hytaýdan göçürip bolýan gaýtadan ulanylýan pizza gutulary

  1. Güýçli we berk
  2. embygnamak aňsat
  3. Poçta gutusy we iýmit gutusy hökmünde ulanylyp bilner
  4. Amatly gaplanan amatly gelýär

 • bir gezek ulanylýan we ýöriteleşdirilen logo deluxe penjireli ýokary tort gutusy

  bir gezek ulanylýan we ýöriteleşdirilen logo deluxe penjireli ýokary tort gutusy

  1. Tort gutusy gaplamak önümçilik prosesi we ýaşyl çeşmäni gaýtadan işlemäge ukyply.
  2. Penjiräniň kaşaň tort gaplamasy bolan karton tort gutularynyň torty uzak we uzak wagtlap iýip bilmek ukyby.

 • Logoörite logotip Bir gezek ulanylýan Kraft kagyz nahar nahary

  Logoörite logotip Bir gezek ulanylýan Kraft kagyz nahar nahary

  Kraft kagyz nahar gutulary ekologiýa taýdan arassa we adaty plastmassa ýa-da styrofoam gaplara alternatiwdir.Olar täzelenýän çeşmeden ýasalýar, sebäbi kagyz kagyzy agaç pulpasyndan alynýar.Bu günortanlyk gutular diňe bir biodegrirlenip bolman, eýsem mikrotolkun we doňduryjy howpsuz bolup, iýmitleri saklamak we gyzdyrmak üçin amatly edýär.

 • “Deluxe Flat Pack” eplenýän karton karton, ýaýyň ýapylmagy bilen

  “Deluxe Flat Pack” eplenýän karton karton, ýaýyň ýapylmagy bilen

  Apsygnalan sowgat gutulary adatça çydamly materiallardan ýasalýar, şonuň üçin olary gaýta-gaýta ulanyp bolýar.Apsygnalan gutular bir gezeklik sowgat gaplamasyndan has uzak dowam edýär we ýykylýan dizaýny sebäpli saklamak we gaýtadan ulanmak has aňsat.Täjirçilik maksatly ýa-da şahsy zerurlyklar üçin bolsun, bu guty örän amaly we amatly saýlawdyr.

 • Özboluşly logotipli markaly eşik sowgat kraft gutulary

  Özboluşly logotipli markaly eşik sowgat kraft gutulary

  Markaňyzyň gaplama stilini ýokarlandyrmagyň iň soňky çözgüdi, marka geýim gaplaýyş sowgat gutusy, adaty logotipimizi hödürlemek.Premium sygyr kagyzyndan ýasalan bu kagyz guty, önümleriňize diňe bir owadan täsir galdyrman, eýsem berkligini kepillendirýär.Iň pes sargyt mukdary bilen, bazardaky iň amatly bahadan lezzet alyp bilersiňiz.Onuň özüne çekiji gaplama dizaýny, diňe bir egin-eşik eýesi däl-de, eýsem sowgat gutusy ýaly ajaýyp işleýär.

 • Lýuks ýöriteleşdirilen ýokary derejeli gaplama gutulary lomaý bahalar

  Lýuks ýöriteleşdirilen ýokary derejeli gaplama gutulary lomaý bahalar

  Üýtgeşiklik: giftörite sowgat gutulary, islegleriňize we islegleriňize görä dizaýn edilip, sowgadyňyzy özboluşly edip biler.Sowgat gutusyny has şahsy we üýtgeşik etmek üçin aýratyn reňkleri, nagyşlary, materiallary saýlap bilersiňiz we hatda şahsylaşdyrylan habar goşup bilersiňiz.
  Hil kepilligi: customörite sowgat gutulary, adatça ýokary öndürijiligini we oňat ussatlygyny kepillendirýän hünärmen öndürijiler we dizaýnerler tarapyndan ýasalýar.Sowgat gutusyny has näzik we çydamly etmek üçin ýokary hilli materiallary we nepis gaýtadan işlemegi saýlap bilersiňiz.
  Sowgadyň bahasyna goşuň: Sowgat gutusynyň özi sowgat.Customörite sowgat gaplamasy sowgadyň umumy bahasyny we estetikasyny ýokarlandyryp biler.Sowgada näziklik we däp-dessur duýgusyny goşup, alyja niýetiňizi we aladaňyzy duýup biler.
  Sowgadyň garaşylmagyny we garaşmagyny artdyryň: customörite sowgat gaplamasy sowgadyň syryny we geň galdyryjy täsirini artdyryp biler.Sowgat gutusyny açmagy hasam tolgundyryjy we garaşýan etmek üçin özboluşly açylyş döredip ýa-da gizlin täsinlik goşup bilersiňiz.