sahypa banner

Kagyz jam

 • Bir gezek ulanylýan PET gapagy bilen Kraft kagyz salat jamyny alyň

  Bir gezek ulanylýan PET gapagy bilen Kraft kagyz salat jamyny alyň

  1. Güýçli we berk
  2. embygnamak aňsat
  3. Poçta gutusy we iýmit gutusy hökmünde ulanylyp bilner
  4. Amatly gaplanan amatly gelýär

 • Ekologiýa taýdan arassa we bir gezek ulanylýan pulpa jamy Bento guty konteýnerleri lomaý

  Ekologiýa taýdan arassa we bir gezek ulanylýan pulpa jamy Bento guty konteýnerleri lomaý

  Bambuk, agaç ýa-da ösümlik süýümleri ýaly täzelenip bilýän materiallardan ýasalan bir gezek ulanylýan pulpa gaplary ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlenip bilner, durnuklylygy ýokarlandyrar we galyndylary azaldyp biler.

 • Logoörite logotip Bir gezek ulanylýan Kraft kagyz nahar nahary

  Logoörite logotip Bir gezek ulanylýan Kraft kagyz nahar nahary

  Kraft kagyz nahar gutulary ekologiýa taýdan arassa we adaty plastmassa ýa-da styrofoam gaplara alternatiwdir.Olar täzelenýän çeşmeden ýasalýar, sebäbi kagyz kagyzy agaç pulpasyndan alynýar.Bu günortanlyk gutular diňe bir biodegrirlenip bolman, eýsem mikrotolkun we doňduryjy howpsuz bolup, iýmitleri saklamak we gyzdyrmak üçin amatly edýär.

 • Salat we pizza, makaron we gowrulan towuk we çörek üçin lomaý iýmit derejeli kagyz kagyzy

  Salat we pizza, makaron we gowrulan towuk we çörek üçin lomaý iýmit derejeli kagyz kagyzy

  1. Güýçli we berk
  2. embygnamak aňsat
  3. Poçta gutusy we iýmit gutusy hökmünde ulanylyp bilner
  4. Amatly gaplanan amatly gelýär

 • Gaýtadan ulanylýan kagyz çorbasy çelek lomaý kraft kagyz iýmit konteýner

  Gaýtadan ulanylýan kagyz çorbasy çelek lomaý kraft kagyz iýmit konteýner

  Kraft kagyz çorbasy çelegi, ýokary hilli gaýtadan işlenip bilinýän kagyzdan ýasalan ekologiýa taýdan durnukly önüm bolup, ýakymly çorbanyňyz üçin ygtybarly gaplama çözgüdini üpjün edýär.Çorbanyň ýylylygyny we umami tagamyny netijeli saklap, müşderileriňize daşky gurşawyň ýüküni azaltmak bilen ýyly iýmitden lezzet almaga mümkinçilik berýän ajaýyp ýylylyk izolýasiýa ýerine ýetirijiligine eýedir.

 • Tebigy ak reňkli kagyz jamy Biodegrirlenip bilinýän gaplaýyş gaplary toplumy

  Tebigy ak reňkli kagyz jamy Biodegrirlenip bilinýän gaplaýyş gaplary toplumy

  Ak kagyz gaplar, adatça has ýeňil we götermek üçin has amatly, şonuň üçin islän wagtyňyz we islendik ýerde nahardan lezzet alyp bilersiňiz. Plastmassa örtük iýmitiň temperaturasyny, esasanam gyzgyn iýmitleri saklap biler, bu bolsa ýylylygy tygşytlamak wagtyny netijeli uzaldyp we iýmitleri gyzgyn saklap biler. has uzak wagt we iýmitiň dökülmeginden ýa-da syzmagynyň öňüni alyp biler, esasanam daşamak ýa-da daşamak wagtynda we iýmitiň bitewiligini saklap biler.

 • Özbaşdak düzülip bilinýän logotip, gapakly izolýasiýa edilen kagyz kagyzy

  Özbaşdak düzülip bilinýän logotip, gapakly izolýasiýa edilen kagyz kagyzy

  Kompaniýanyň marka nyşany, mahabat şygary we ş.m. ykjam mahabat serişdesi bolmak, markanyň täsirini ýokarlandyrmak we kompaniýanyň meşhurlygyny we abraýyny ýokarlandyrmak üçin kagyz jamda çap edilip bilner.Kubokyň reňkini we ululygyny erkin saýlap bilersiňiz, dürli marketing zerurlyklaryna görä termos kuboklaryny dizaýn edip we öndürip bilersiňiz we kärhananyň marketing strategiýasyna çeýe uýgunlaşyp bilersiňiz.Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylary gyzgyn içgileriň ýylylygyndan lezzet alyp, ulanyjylaryň tejribesini we kanagatlylygyny ýokarlandyryp biler ýaly, ýylylygy tygşytlaýan örtükli kraft kagyz käsesiniň dizaýny we önümçilik hili gowy ýylylygy tygşytlamak täsirini berip biler.

 • Bölümler bilen bir gezeklik nahar gutusy Salat jamy nahar gutusy lomaý

  Bölümler bilen bir gezeklik nahar gutusy Salat jamy nahar gutusy lomaý

  Ekologiýa taýdan arassa: Zaýalanýan bir gezek ulanylýan günortanlyk guty, daşky gurşawda uzak wagtlap hapalanmazdan, tebigy gurşawda çüýräp we toprak bilen birleşdirilip bilinjek biodegrirlenip bilinýän materiallardan ýasalýar.
  Çeşmeleri tygşytlamak: Adaty plastik nahar gutulary bilen deňeşdirilende, biodegrirlenip bilinýän bir gezek ulanylýan günortanlyk gutular, adatça az energiýa we çig mal bilen ýasalýar, bu serişde sarp edilişine edilýän basyşy azaltmaga kömek edýär.
  Täzeçillik dizaýny: Zaýalanýan bir gezek ulanylýan günortanlyk gutular diňe bir işlemäge däl, eýsem sarp edijileriň estetiki talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli şekilleri we ululyklary üpjün edip, daşky görnüş dizaýnyna hem üns berýär.

 • Bir gezek ulanylýan we ekologiýa taýdan arassa zaýalanýan pulpa nahar gutusy

  Bir gezek ulanylýan we ekologiýa taýdan arassa zaýalanýan pulpa nahar gutusy

  Bölünen günortanlyk gutular hapalanmagyň we garyşmagyň öňüni alyp, dürli iýmitleri daşamagyň amatly usulyny hödürleýär.Bu dizaýn, özboluşly tagamy we iýmitlenmegi saklamaga mümkinçilik berýär, dürli çäreler üçin ideal edýär.

 • Odeörite çap etmek Biodegradable bir gezek ulanylýan Kraft kagyz çorbasy jamlary

  Odeörite çap etmek Biodegradable bir gezek ulanylýan Kraft kagyz çorbasy jamlary

  Kagyz gaplarymyz, zerur durnuklylyk standartlaryna laýyk gelýän ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar.Ulanylandan soň, aňsatlyk bilen gaýtadan işlenip, daşky gurşawa täsirini azaldyp bilerler. Iýmitiň howpsuzlygyny we arassaçylygyny üpjün edýärler, sarp edijilere aladasyz nahar berýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2