sahypa banner

Kagyz halta

 • Düzülip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän söwda karton kagyz sumkasy

  Düzülip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän söwda karton kagyz sumkasy

  Dostuňyza, maşgala agzalaryňyza ýa-da işdeşiňize sowgat bermeli bolsaňyz, söwda hajathana kagyz sumkasy ajaýyp sowgat gaplamagyň alternatiwasy bolup biler.Sowgady hajathana kagyz sumkasyna salyp, has owadan etmek üçin bezeg goşup bilersiňiz. Hajathana kagyz haltalaryny satmak gaty köpdür we dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner.Diňe ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen çäklenmän, amaly we estetiki taýdan ýakymly, olary dürli ýagdaýlar üçin ideal edýär.

 • Handöriteleşdirilen Kraft kagyz sowgat sumkalary tutawaçlar bilen öz logotipinde çap edildi

  Handöriteleşdirilen Kraft kagyz sowgat sumkalary tutawaçlar bilen öz logotipinde çap edildi

  Customörite hödürleýän özboluşly teklibimize goşulyň, öz logotipiňizi çap ediň Kraft sowgat kagyz haltalary.Çydamlylygy we estetiki özüne çekijiligi üçin döredilen bu ýokary hilli senet kagyz haltalaryna marka şahsyýetiňizi goşuň.Söwda kagyz sumkasy ýakymly göteriş tejribesini üpjün etmek üçin berk tutawaçlar bilen gelýär.Marka zerurlyklaryňyza laýyk öndürilen bu haltalar diňe bir korporatiw keşbiňizi artdyrman, eýsem ekologiýa taýdan amatly gaplama çözgüdini hem hödürlär.

 • Öz logotipiňiz bilen düzülip bilinýän we çap edilip bilinýän Kraft kagyz haltalary

  Öz logotipiňiz bilen düzülip bilinýän we çap edilip bilinýän Kraft kagyz haltalary

  Kagyzdan ýasalan haltalar, gaýtadan işlemek aňsat bolan durnukly materiallardan ýasalan adaty plastik paketlere ekologiýa taýdan amatly alternatiwadyr.

  Olar diňe bir äheňli bolman, eýsem azyk önümlerini, sowgatlary we beýleki zatlary daşamak üçin berk goldaw berýär.

 • Custöriteleşdirilen gaýtadan işlenen çap edilen kagyz haltalary

  Custöriteleşdirilen gaýtadan işlenen çap edilen kagyz haltalary

  Ekologiýa taýdan arassa, çydamly, gaýtadan işlenip bilinýän we takyk çap etmek

 • Handörite çap edilen kagyz söwda sumkalary

  Handörite çap edilen kagyz söwda sumkalary

  Printörite çap edilen söwda haltalary daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin kagyz ýa-da biodegrirlenip bilinýän plastmassa ýaly ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmagy saýlap biler.Bir gezek ulanylýan plastik paketler bilen deňeşdirilende, ýöriteleşdirilen söwda haltalary birnäçe gezek ulanylyp, hyzmat möhletini uzaldyp, galyndylary we serişdeleri sarp etmegi azaldyp bolar.

 • Logöriteleşdirilen logotip, moda söwda sumkasy kagyz haltalaryny alyň

  Logöriteleşdirilen logotip, moda söwda sumkasy kagyz haltalaryny alyň

  Özbaşdak düzülip bilner:Paperörite kagyz haltalary, işiň marka isleglerini kanagatlandyrmak üçin islendik ululykda, görnüşde we reňkde dizaýn edilip bilner.

  Ekologiýa taýdan arassa:Paperörite kagyz haltalary ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýar, olary durnukly we jogapkärli gaplama saýlamasyna öwürýär.

  Müşderiler üçin amatly:Custöriteleşdirilen kagyz haltalary müşderilere götermegiň amatly we amaly usuly bilen üpjün edýär.

  Markanyň tanalmagyny güýçlendiriň:Paperörite kagyz haltalary täsin we ýatdan çykmajak söwda tejribesini döretmek arkaly kärhanalara bäsdeşlerinden tapawutlanmaga kömek edýär.